ШАЛРААХ

Шалруулах, задгайруулах, салан задгай болгох.