ШАЛРАХ I

1. Салан задгай болох;


2. Эд эдлэлийн хумирах, хунирч илүү гарах, унжих: дээлийн дотор шалрах (дээлийн дотор хунирах), оймс шалрах (оймс дэлгэрэнгүй...
дээлийн дотор шалрах дээлийн дотор хунирах
оймс шалрах оймс хунирч унжих
Ижил үг:

ШАЛРАХ II