ШАЛТАГЛАЛ

Шалтаглах баширлах үйлийн нэр, шалтаглах нь.