ШАЛТАГ II

1. Шалтгаа;


2. Жирэмсэн: бие шалтагтай (бие давхар, жирэмсэн) - Ийнхүү нэгэн жил гаруй болж байтал, Ханд бие шалтагтай болж 1893 онд нэгэн дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Сүхбаатарын тухай дурдатгалууд.

Ижил үг:

ШАЛТАГ I