ШАЛРАХ II

1. Ямар нэгэн мэсний үзүүр, ир шамрах: хутганы ир шалрах (хутганы ир шамрах), шөвгийн үзүүр дэлгэрэнгүй... (шөвгийн үзүүр шамрах);


2. [шилжсэн] Буурах, мохох: зориг шалрах (зориг мохох).

хутганы ир шалрах хутганы ир шамрах
шөвгийн үзүүр шалрах шөвгийн үзүүр шамрах
зориг шалрах зориг мохох
Ижил үг:

ШАЛРАХ I