ШАГШУУРГА III
/ хөгжим /

Нэг зүйл хөгжмийн зэмсэг.