ШАГШУУРГАТ

Шагшуурга бүхий: шагшуургат өвс (цан хүүрэг тогтсон өвс).