ШАГШУУРГА I

Өвс ургамлын толгойд тогтсон ус, цан: өвсний шагшуурга (өвсний толгойд тогтсон ус).