ШАГШУУРГАНА
/ ургамал /

Шагшуургыг санагдуулам, нэлээд жижиг олон наст өвс.