ШАГНАЙХ

Хүн, амьтны хамар шагнагар болох, эртийх: хамар нь шагнайх (хамар нь шагнагар болох, эртийх).