ШАГНАГАРХАН

Нэлээн шагнагар: шагнагархан хамартай охин (нэлээд шагнагар хамартай охин).