ШАГНАЙЛГАХ

Хамраа шагнагар болгох, хамраа эртийлгэх: хамраа шагнайлгах (хамраа шагнагар болгох, эртийлгэх).