ЦЭЭЖЛҮҮЛЭХ

Юмыг ой ухаанд тогтоолгох, цээжлэх үйлийг бусдаар хийлгэх - Түүнд үүнийг цээжлүүлэх хэрэгтэй. дэлгэрэнгүй... шүлэг цээжлүүлэх (шүлгийг, ой ухаанд нь тогтоолгох).