ЦЭЭЖМЭГ II

Хээрийн гахайн арьс, буга, зүр, мангисын арьсаар хийсэн охор олбог.

Ижил үг:

ЦЭЭЖМЭГ I