ЦЭЭЖЛЭХ

Уншсан, үзэж харсан, сонссон зүйлээ ой ухаандаа марталгүй тогтоох, хадгалах: үлгэр цээжлэх (үлгэрийн дэлгэрэнгүй...

үлгэр цээжлэх

үлгэрийн үйл явдлыг ой тойндоо тогтоох

шүлэг цээжлэх

шүлэг ой ухаандаа тогтоох