үлгэр цээжлэх

үлгэрийн үйл явдлыг ой тойндоо тогтоох