ЦОЛЧОО

1. Хэл чулчраа;


2. [шилжсэн] Дэмий яримтгай.