цахилгаан сонсол зүй
хувиргагчийн онол, түүнийг тооцоолох арга, боловсруулах асуудлыг судлах ухаан