ЦАСАРХАГ

Цас ихтэй, их цас орсон: цасархаг нутаг (цас ихтэй нутаг), цасархаг өвөл (цас ихтэй өвөл).

цасархаг нутаг цас ихтэй нутаг
цасархаг өвөл цас ихтэй өвөл