ЦАСТ

1. Цас бүхий: цаст бүрхүүл (уулын олон бүслүүрээс хамгийн дээд буюу цасны хилээс дээших бүслүүр), дэлгэрэнгүй...


2. Мөнх цастай, цас ихтэй: цаст уул (цас ихтэй уул), цаст хайрхан (мөнх цастай өндөр уул).

цаст бүрхүүл

уулын олон бүслүүрээс хамгийн дээд буюу цасны хилээс дээших бүслүүр

цаст тал цас бүхий тал
цаст уул цас ихтэй уул
цаст хайрхан мөнх цастай өндөр уул