ЦАСАРХУУ

1. Цасархаг;


2. Цастай төстэй, цас мэт байдалтай.