ЦАЙЛГАХ V

Бусдад юм бэлэглэх, өгөх: *гар цайлгах ~ гарыг нь цайлгах (бусдад бага сага юм бэлэглэх)