ХЭЛЭМГИЙРХЭХ

Хэлэмгий зан гаргах, хэлэмгий зангаараа гайхуулах.