ХЭЛЭНЦЭР

1. Аманцар;


2. Хэлхэн, үет ургамлын навчны өвөр дэх хальс.