ХЭЛЭХҮЙ

Хүний харилцааны нэг төрөл, бусадтай харилцахын тулд хэлний хэрэглүүрийг ашиглах: хэлэхүйн соёл дэлгэрэнгүй...