ХЭЛЭМГИЙХЭН

Нэлээд хэлэмгий: хэлэмгийхэн бүсгүй (нэлээд хэлэмгий бүсгүй).