ХЭЛЭГДЭХ

Яригдах, бусдад буруушаагдах - Хүнд хэлэгдэж нохойд хуцагдах. Ж.Дашдорж. дэлгэрэнгүй... муу хэлэгдэх (хүнд муугаар яригдах), сайн хэлэгдэх (хүнд сайнаар яригдах).