ХЭЛЭЛЦЭГЧ

Харилцан ярилцах хүн - Нуулгүй хэлэлцэгч янагийн шинж, нийцэж явагч нөхөрсгийн шинж. Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.