ХЭЛЭЛЦҮҮР

1. Үг ярианы тохиролцоо, нийлэмж;


2. Зөвлөн хэлэлцэх бололцоо.