ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ

Зөвшилцөн ярилцуулах, хэлэлцэх нөхцөл бололцоо олгох, хэлэлцэхийг зөвшөөрөх, нийтэд танилцуулан ярилцуулах - Бас дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Өмнө этгээдэд зорчсон тэмдэглэл., асуудал хэлэлцүүлэх (асуудлыг зөвшилцөн ярилцуулах) - Түрүүний сард баталсан ажлын төлөвлөгөө ёсоор энэ хоёр асуудлыг хэлэлцүүлэх гэж байгаа юм. Ч.Чимид. Хавар намар., нийтээр хэлэлцүүлэх (бүгдээр нь ярилцуулах), хурлаар хэлэлцүүлэх (хурлаар ярилцуулах).

асуудал хэлэлцүүлэх асуудлыг зөвшилцөн ярилцуулах
нийтээр хэлэлцүүлэх бүгдээр нь ярилцуулах
хурлаар хэлэлцүүлэх хурлаар ярилцуулах