ХЭЛЦЭЛ

1. Хэлцэх үйлийн нэр, хэлцээ, хэлэлцээ, яриа: хэлцэж тохирох (ярьж тохирох);


2. Иргэний эрх, үүргийг үүсгэх, өөрчлөх, дуусгавар болгоход чиглэсэн иргэд хийгээд хуулийн этгээдийн үйлдэл.