хөх хатан хараа
/ амьтан /
хатан хараатай адилхан бөгөөд өрвөлөг өд хөх нэг зүйл шувуу