хөх түрүү
/ амьтан /
ялаатай адил боловч бие том, амьтныг хатгах зуух нь хэцүү нэг зүйл ялаа