хөх униар
алсад харагдах агаарын хэлбэлзэх хөдөлгөөн