хөх өвс
хадаж аваад ногоон хэвээрээ хатсан өвс, ногоон өвс