хөх ногоо
хөврөн ургаж байгаа ногоо агаарын хөдөлгөөний нөлөөгөөр алсад хөхрөн харагдах нь