БАЛТАГЛАХ

Хутга, илдийн хуйд тулах тулгуур, хавтгай төмөр хийх.