БАЛТАЛЗАХ

Балтгар юмны байн байн хөдлөх - Гэдрэг ухарч балталзан эргэв. Д.Пүрэвдорж. дэлгэрэнгүй...