БАЛТАЙХ

Балтгар болох, навтайх атийх бөхийх зэргээр нам болох: балтайж харагдах (навтайж балтгар харагдах), дэлгэрэнгүй...

балтайж харагдах

навтайж балтгар харагдах

балтайж явах

бөхийж балтгар болон явах

балтайн хэвтэх

атийж балтгар болон хэвтэх