БАЛТАЙЛГАХ

Балтгар болгох, нам болгох: нуруугаа балтайлгах (нуруугаа навтайлгах).