хашаа байр
хүний амьдран суух сууц болон түүнийг тойруулан барьсан хүрээ