БАЙГУУЛАЛТГҮЙ

Бүтэц тогтолцоо муутай: зохион байгуулалтгүй (эмх замбараагүй).