БАЙГУУЛАЛТТАЙ

Эмх цэгцтэй, тогтолцоотой: зохион байгуулалттай (эмх замбараатай).