БАЙГУУЛАМЖ

Бүтээн байгуулсан томоохон нэгж, зохион байгуулж төхөөрөмжилсөн юм: барилга байгууламж [хоршоо] дэлгэрэнгүй...