БАЙГУУЛЛАГА

Албан газар: захиргааны байгууллага (засаг захиргааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг алба), төрийн дэлгэрэнгүй... (төрийн захиргааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг газар), төрийн бус байгууллага (өөрсдийн ашиг сонирхол үзэл бодлын үүднээс сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан, үйл ажиллагаа нь төрөөс хараат бус, өөрийгөө удирдах зарчмаар явуулдаг ашгийн бус байгууллага), төсвийн байгууллага (төр, иргэнд үйлчлэх гэгээрэл, соёл, шинжлэх ухаан, эрүүл мэндийн байгуллага), хүчний байгууллага (цагдаа, цэрэг, тагнуул, шүүхийн байгууллага), олон нийтийн байгууллага (тодорхой зорилго бүхий хүмүүс сайн дурын үндсэн дээр эвлэлдэн нэгдэж олон нийтийн эрх ашгийг хамгаалан ашгийн бус үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага) - Олон нийтийн байгууллага надад хариуцлагатай даалгавар өглөө. С.Лочин. Газрын дуун.

захиргааны байгууллага засаг захиргааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг алба
төрийн байгууллага төрийн захиргааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг газар
олон нийтийн байгууллага тодорхой зорилго бүхий хүмүүс сайн дурын үндсэн дээр эвлэлдэн нэгдэж олон нийтийн эрх ашгийг хамгаалан ашгийн бус үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага
төсвийн байгууллага

төр, иргэнд үйлчлэх гэгээрэл, соёл, шинжлэх ухаан, эрүүл мэндийн байгуллага

хүчний байгууллага

цагдаа, цэрэг, тагнуул, шүүхийн байгууллага

төрийн бус байгууллага

өөрсдийн ашиг сонирхол үзэл бодлын үүднээс сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан, үйл ажиллагаа нь төрөөс хараат бус, өөрийгөө удирдах зарчмаар явуулдаг байгууллага