БАЙГУУЛАЛ

1. Тухайн үеийн түүхэн нөхцөлөөр бүрэлдэн буй болсон улс төр, аж ахуйн соёлын тогтолцоо: нийгмийн дэлгэрэнгүй... (нийгмийн бүтэц, тогтолцоо), төрийн байгуулал (улс орныг жолоодон явах удирдах хүчин);


2. Нэг төрлийн юм үзэгдлийн харилцан холбоо бүхий тогтолцоо: авиа зүйн байгуулал (нэг хэлний авианууд) - Төрийн байгуулал, дэлгэрэнгүй... “Үнэн” сонин.

нийгмийн байгуулал нийгмийн бүтэц, тогтолцоо
төрийн байгуулал төрийн тогтолцоо
авиа зүйн байгуулал

нэг хэлний авианууд