БАЙГУУЛАГЧ

1. Үүсгэгч, үндэслэгч, зохиогч: үүсгэн байгуулагч (тухайн ажил хэргийг анхлан эхлүүлсэн хүн), дэлгэрэнгүй...


2. Эрхлэгч, удирдагч, зохион байгуулагч: зохион байгуулагч (аливаа үйл ажиллагааг удирдан зохиож, хөтлөн явуулдаг хүн).

үүсгэн байгуулагч

тухайн ажил хэргийг анхлан эхлүүлсэн хүн

үндэслэн байгуулагч

анхлан суурийг тавьсан хүн

зохион байгуулагч аливаа үйл ажиллагааг удирдан зохиож, хөтлөн явуулдаг хүн