ХАЗУУРДАХ

Хазуураар хазуулах, хаздаг зуудаг юмаар хавчих.