ХАЗГА

хазга хазга хийх (хазгар хүн ба юмны үргэлжлэн хөдлөх).