ХАЗГАЙВТАР

Бага зэрэг хазгай, ялимгүй хазгай: хазгайвтар газар (бага зэрэг хазгай газар) - Тэднийх дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан.

хазгайвтар газар бага зэрэг хазгай газар